CSS

CSS (Cascading Style Sheets) คือภาษาที่เอาไว้เขียนเว็บเพจของแต่ละหน้า ซึ่งได้มีการพัฒนามาจากการเขียนในรูปแบบของ HTML ด้วยเหตุผลที่ว่าการเขียนไม่มีรูปแบบ หรือลูกเล่นมากพอจึงกลายมาเป็นการเขียนในรูปแบบของ CSS ในปัจจุบัน เป็นภาษาของคอมพิวเตอร์อยู่ในกลุ่มภาษาสไตล์ขีดซึ่งมีมานานแล้ว

About the Author

admin