Banner

Banner หรือ แบนเนอร์ หมายถึง สื่อโฆษณา ที่ประกอบประกอบไปด้วยรูปภาพ ข้อความ โลโก้หรือเอกลักษณ์ของเว็บไซต์นั้นที่ต้องการสื่อถึงจุดเด่นหรือจุดขายของโปรดักนั้นๆ ทางเวิลด์ไวเว็บ เป็นการวางสื่อโฆษณาไปตามเว็บไซต์อื่นๆ

Read More

Content Marketing

ontent marketing คือ เทคนิคทางด้านการค้า การสร้าง Content ที่มีคุณค่าแจกจ่ายกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดประสงค์ให้กลุ่มเป่าหมายนั้นสนใจและสร้างรายได้ให้กับเราโดยมีเนื้อหาหลายๆแบบ ถ้าดึงเอาความหมายของ Content จะได้ความหมายต่อไปนี้

Read More

Font

Font มีหลายแบบเหตุผลที่ต้องมีรูปแบบและขนาดที่หลากหลายก็เพราะจะได้มีเอาไว้ใช้ให้เหมาะสมกับงานพิมพ์ที่ทำอยู่ เช่น ป้ายโฆษณา การพาดหัวข่าว งานพิมพ์เอกสารต่างๆ

Read More